ZUŠ A PLUS

V současné době probíhá testování nového rozhraní webu, děkujeme za pochopení a trpělivost


Důležité informace jsou vám však stále k dispozici

Aktuality Kalendář akcí Galerie Přijímací řízení

AktualityAktuální nařízení krajské hygienické stanice
vzhledem k epidemiologické situaci

Opatření KHS jsou dostupná zdeDůležité informace k začátku a průběhu školního roku 2020/2021
vzhledem ke COVID-19

Obecná opatření:

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. Pravidla si stanoví škola (viz níže Informace o provozu).

Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách. Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.

Speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky nařizuje KHS Moravskoslezského kraje. (např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod.).

Škola bude nadále rodiče informovat o aktuálním stavu prostřednictvím informačního systému iZUŠ (nástěnka, nejbližší akce, žákovský sešit, zasílání e-mailů), popřípadě webových stránek.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit (zaměstnanci, zákonní zástupci, žáci, cizí osoby).

Běžnou absenci omlouvají rodiče prostřednictvím iZUŠ. Nařízení karantény ohlašuje KHS ředitelce školy, která na základě informací z KHS učiní příslušná opatření.

Aktivity směřující k plnění ŠVP (třídní předehrávky, absolventské koncerty apod.) budou konány v závislosti na aktuální epidemiologické situaci podle „semaforu“ MZdČR.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZdČR.

Platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. Semafor: COVID-19 SEMAFOR

Distanční vzdělávání:

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením Mzd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení. Povinnost poskytovat tímto způsobem v daných situacích vzdělávání se vztahuje na základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.

S ohledem na povinnost základních uměleckých škol poskytovat vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací.

Informace o provozu základní umělecké školy a jejích podmínkách

 1. Žák již nepotřebuje při vstupu do budovy prohlášení o bezinfekčnosti, výjimkou jsou žáci s chronickým onemocněním nebo alergici.
 2. Vstup do budovy školy bude i nadále umožněn pouze žákům. V případě potřeby bude při zvýšených hygienických opatřeních vpuštěn do budovy i zákonný zástupce, a to po předešlé telefonické domluvě.
 3. Žák je povinen dodržovat hygienická pravidla.
 4. Žák bude v první vyučovací hodině poučen o hygienických opatřeních a chování v budově školy.
 5. Škola zajistí dostatečné množství dezinfekce.
 6. Dezinfekční prostředky jsou umístěny v každé učebně. O doplnění se starají jednotliví vyučující.
 7. Větrání ve třídě proběhne po každé vyučovací hodině nejméně 5 minut. Větrání je doporučeno i v průběhu hodiny.
 8. Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchu předmětů. Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně.
 9. Dezinfekce povrchu nebo předmětů, tzn. klik, dveří, spínačů světla, klaviatur, klávesnic a počítačových myší a míst k sezení bude prováděna několikrát denně. Dezinfekci budou provádět jednotliví vyučující.
 10. Neprodleně po přezutí a odložení obuvi a svršků na určeném místě si musí každý umýt a dezinfikovat ruce. V případě zvýšených protiepidemiologických opatření si žák přinese uzavíratelný pytel na venkovní obuv (doporučujeme zatahovací odpadkový pytel).
 11. Nošení ochranných roušek se bude řídit semaforem, který se pravidelně bude aktualizovat na stránkách MZdČR každý pátek. Roušky budou povinné, pokud se na semaforu MZd objeví oranžová a červená barva. Pokud je oblast vyznačena bílou barvou, nebo zelenou na semaforu, roušky nejsou povinné. Roušky by ale měli mít chronicky nemocní žáci kvůli vlastní ochraně. Škola taktéž dopručuje mít s sebou v tašce jednu pohotovostní roušku za všech okolností.
 12. Zákonným zástupcům a zletilým žákům se doporučuje před odchodem do školy změřit tělesnou teplotu. V případě zvýšených teplot žáka neposlat vůbec a informovat neprodleně svého učitele. Teplota 37° C je považována za normální.
 13. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, tzn. zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu nebo jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, nesmí do školy vstoupit.
 14. Pokud žák začne vykazovat příznaky nákazy v průběhu vyučování, bude neprodleně izolován v k tomu určené místnosti pod dohledem zletilé osoby a budou neprodleně voláni zákonní zástupci, aby si žáka okamžitě odvedli domů. Školu bude o výsledku testu a případných opatřeních informovat spádová hygienická stanice (popř. také zákonný zástupce).
 15. Dezinfekci společných prostor a toalet zajišťuje nájemce.
 16. Osobní ochranné pomůcky (roušky, respirátory) si zajišťuje zaměstnanec, ochranné roušky v nutných případech poskytne zaměstnavatel. Žáci si v případě potřeby nosí vlastní roušky uložené v igelitovém sáčku.

Hlavní budova ZŠ Pod Zvonek 1835/28, Český Těšín - Svibice

 • Všichni žáci HO včetně skupinové a kolektivní výuky budou chodit zadním vchodem (od úřadu). Žáci výtvarného oboru budou mít přístup do budovy ze dvora školy od vstupu do tělocvičny (nikoliv ze hřiště).
 • Na pokyn učitele si žáci odloží obuv do igelitových pytlů nebo sáčků ihned u vchodových dveří, obují se do domácí obuvi a svršky i obuv si vezmou s sebou do učebny. Tam je odloží na příslušné místo podle pokynu učitele.

ZŠ Střítež

 • Provoz bude probíhat podle stávajících pravidel s tím, že nebude umožněn vstup doprovodu do budovy.
 • Okamžitě po vstupu do budovy se musí žák přezout a uložit boty do igelitového pytle.

Obecní úřad Střítež

 • Provoz bude probíhat podle stávajících pravidel s tím, že nebude umožněn vstup doprovodu do budovy.
 • Okamžitě po vstupu do budovy se musí žák přezout a uložit boty do igelitového pytle.

ZŠ Masarykova, Hnojník

 • Provoz bude probíhat podle stávajících pravidel s tím, že nebude umožněn vstup doprovodu do budovy.
 • Okamžitě po vstupu do budovy se musí žák přezout a uložit boty do igelitového pytle.

PZŠ Hnojník

 • Provoz bude probíhat podle stávajících pravidel s tím, že nebude umožněn vstup doprovodu do budovy.
 • Okamžitě po vstupu do budovy se musí žák přezout a uložit boty do igelitového pytle.

Aktualizováno v Českém Těšíně dne 23. 08. 2020


Zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení školního roku a zápis žáků proběhlo  
v prostorách hlavní budovy Český Těšín, Pod Zvonek 1835/28.

Dodatečný zápis probíhá pouze na základě elektronicky podané přihlášky, odkaz na portál iZUŠ a další informace k přijímacímu řízení naleznete v hlavičce této stránky.


Akce• Přechod na distanční způsob výuky 5. 10. 2020  platné pro celou školu včetně poboček